Rasism oacceptabelt i vården

Alla människor som söker vård i Sverige ska vara trygga i att få ett bra bemötande – oavsett kön, hudfärg eller bakgrund. De läkare som Aftonbladet skriver om i sin granskning av rasism i vården verkar inte ha uppfattat det grundläggande uppdraget. Det finns inte utrymme för rasister i svensk skattefinansierad hälso- och sjukvård. Med… Read More »

Första videobesöket hos husläkaren

Idag fick innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) möjlighet att vara den förste som provar att göra ett vårdbesök via video för att testa den nya teknik som snart blir tillgänglig för länets patienter. Naturligtvis fångat på film! – Det var fantastiskt enkelt och smidigt att använda tjänsten, det krävs ingen teknisk förkunskap att tala om utan… Read More »

Liberalerna säger nej till nedläggning av Vintertullens äldreboende

Majoriteten på Södermalm planerar för en hastig nedläggning av Vintertullens vård- och omsorgsboende. Beslutet väntas fattas på nästa sammanträde i Södermalms stadsdelsnämnd (17/3). Liberalerna anser att nedläggningen måste stoppas. Behovet av äldreboendeplatser är stort i Stockholms stad och då kan staden inte göra sig av med de platser som finns. Risken för att fler äldre… Read More »

Ordentliga fördyringar för ifrågasatt Nobelbygge

Den 10 mars behandlar Stockholms stads exploateringsnämnd planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen. Liberalerna är emot planerna i sin nuvarande utformning. Nu står det också klart att bygget blir betydligt dyrare än tidigare planerat. Staden har också i förhandlingarna med Nobelstiftelsen erbjudit sig att betala en del kostnader som normalt tillfaller byggaren. – Kostnaden för… Read More »

Edholm (L): Regelförenkla för fler bostäder

Regeringen måste regelförenkla för ökat byggande. Stockholms partier bör ställa sig bakom Boverkets krav på humanitärt undantagstillstånd i Plan- och bygglagen, vilket innebär att delar av PBL temporärt kan sättas ur spel för att korta ledtider för byggande. Det menar Liberalerna i ett förslag till Stockholms kommunstyrelse. – Mot bakgrund av flyktingsituationen måste vi genomföra… Read More »

Funkisråden måste ges bättre förutsättningar

Liberalerna anser inte att råden för funktionshinderfrågor tillåts fungera som det är tänkt i Stockholm. I en del fall kommer synpunkterna inte politikerna till del i tid. Vid flera tillfällen har råden lyft viktiga synpunkter i ärenden som sedan inte tas till vara och som kommer de förtroendevalda till del först efter att beslut har… Read More »

Liberalerna föreslår projekt Blåljuskompisar

Liberalerna föreslår att Stockholms stad tar ansvar för att samordna och utveckla ett regelbundet förebyggande samarbete ”Blåljuskompisar”, mellan blåljusmyndigheter och skolor i Järva för att förhindra blåljusattacker. – Vi föreslår ett särskilt projekt i Järva där ungdomar på glid till exempel får följa med och se hur brandförsvaret jobbar i praktiken. Detta kräver att socialtjänsten… Read More »