Miljonsatsning på reumatologi, forskning och vård

By | 9 mars, 2016

En ny akademisk vårdenhet för patienter med reumatisk sjukdom öppnar i maj på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, som en del av Framtidens hälso- och sjukvård. Delar av vård, forskning och utbildning som idag bedrivs på akutsjukhusen flyttar till öppenvården.

Anna Starbrink (L).

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

– Den akademiska öppenvårdsenheten för reumatologi blir första gången vi för ut universitetssjukvård utanför ett akutsjukhus. Det gör vi med patienternas bästa för ögonen. Den specialiserade reumatologiska vården kommer närmare patienterna och forskningen får en tydlig koppling till vården. Vi vill utveckla arbetssätt och e-tjänster och även se till att personer med misstänkt artrit får tidigare bedömning och diagnos, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Syftet med den akademiska reumatologiska vårdenheten är både att ge fler tillgång till specialiserad reumatologisk vård, och att integrera vård, forskning och utbildning.

Målet är bl a tidigare diagnostisering, nya arbetssätt och utvecklade e-tjänster. Budgeten är totalt 9,5 miljoner kronor under 2016 och 22,5 miljoner kronor under 2017. Därav är 3,5 mkr 2016 och 10,5 mkr 2017 en ny satsning på utökad vård.

– Mer av vården behöver utföras närmare patienterna utanför akutsjukhusen – och det gäller också forskning, utbildning och innovation. Med en tydlig koppling till innovation, forskning och utbildning lägger vi grunden för en ännu bättre reumatologisk vård framöver. De nya rönen och idéerna får snabbt möta vårdens vardag och kan komma patienterna till nytta. De reumatiska patienterna är först ut men universitetssjukvård utanför akutsjukhusen är en modell som vi vill utvidga till fler områden framöver, understryker Anna Starbrink (L).

Fakta: Ny reumatologisk akademisk enhet för vård och forskning

I maj öppnar en akademisk enhet inom reumatologisk specialistvård utanför akutsjukhus på Sabbatsbergs sjukhus, i samverkan med Karolinska institutet. Under 2017 planeras verksamheten flytta till nya lokaler vid Torsplan. Enheten är en pilot för universitetssjukvård utanför akutsjukhus. Planeringen för Framtidens hälso- och sjukvård innebär att den vård som inte behöver akutsjukhusens resurser ska flyttas till vårdgivare utanför akutsjukhusen.

Syftet med den akademiska reumatologiska enheten är dels att säkerställa tillgång på specialiserad reumatologisk vård, dels att knyta forskning och utbildning närmare vården av patienter med tidiga ledbesvär, som oftast söker inom primärvården.  Vården kommer att vara nära integrerad med forskning, utveckling, utbildning och innovation.

Målgrupp är patienter med inflammatoriska ledsjukdomar som ledgångsreumatism, psoriasisartrit och ryggreumatiska sjukdomar.  Patienter med misstänkt artrit ska få tidigare bedömning och diagnos och patienter med ledvärk av andra orsaker, t.ex. artros, ska kunna hänvisas vidare till andra aktörer. I utvecklingsuppdraget ingår att utveckla nya arbetssätt, öka patientmedverkan, e-hälsolösningar m.m.

Uppdraget för den nya akademiska öppenvårdsenheten innebär både att reumatologisk specialistvård både flyttas ut från akutsjukhusen, och en utökning av vården.

Ekonomiskt omfattar den nya akademiska enheten:
2016: 9,5 mkr
2017: 22,5 mkr

Därav:
Utökad vård för att möta patienternas ökade behov: 3,5 mkr 2016, 10,5 mkr 2017.
Omfördelning från Karolinska Universitetssjukhuset, 2016: 6 mkr. 2017: 12 mkr.

Dessutom avsätter projektet 4D (om de stora folksjukdomarna) 0,5 miljoner kronor under 2016 för implementering av erfarenheter från projektet, och landstingsstyrelsen bidrarar med 3 miljoner kronor under högst tre år, för att verksamheten ska utvecklas för att ansöka om att bli en universitetssjukvårdsenhet.