Edholm (L): Regelförenkla för fler bostäder

By | 29 februari, 2016
Lotta_Edholm_Folkpartiet

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Regeringen måste regelförenkla för ökat byggande. Stockholms partier bör ställa sig bakom Boverkets krav på humanitärt undantagstillstånd i Plan- och bygglagen, vilket innebär att delar av PBL temporärt kan sättas ur spel för att korta ledtider för byggande. Det menar Liberalerna i ett förslag till Stockholms kommunstyrelse.

– Mot bakgrund av flyktingsituationen måste vi genomföra regelförenklingar. Om regeringen så väljer kan de genom att införa undantag snabbt förbättra möjligheterna för kommunerna att bygga mer och snabbare. Bostadskrisen hindrar Stockholms möjligheter att växa hållbart redan nu. Stockholms partier bör därför gemensamt uttala till regeringen att vi vill att man inför undantag i byggreglerna, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

I Stockholm, liksom i många andra kommuner, har bostadsbyggandet hämmats av det krångliga och tidsödande byggregelverk som finns i Sverige.

I dagens Plan- och bygglag finns dock möjligheter för regeringen att under en tidsbegränsad period undanta många av byggreglerna bland annat i händelse av naturkatastrofer. Den regeln tillkom efter stormen Gudrun år 2005.

Den extraordinära situationen med ett stort antal människor på flykt till Sverige, föranleder att det är hög tid att införa ett liknande undantag för att kunna bygga tillräckligt mycket för att klara mottagandet av nyanlända kommande år.

Bland de åtgärder som skulle kunna möjliggöras om undantagstillstånd infördes i PBL finns till exempel möjligheten att enklare inrymma bostäder i tomställda kontorslokaler, att uppföra bostäder på s.k. prickmark samt att bygga med högre tolerans för buller.

Liberalerna menar att regelförenklingar i byggandet behövs för att kunna klara det långsiktiga byggbehovet.

– Temporära undantag i reglerna är ett nödvändigt verktyg för att hantera flyktingsituationen, men blir också ett bra test för vilka regelförändringar som ger bäst effekt för att öka byggandet långsiktigt, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.