Author Archives: Redaktionen

Liberalerna: Stoppa stöket på våra bad

Den politiska ledningen måste agera i frågan om stökiga bad, annars blir de könsuppdelade poolerna kanske överflödiga – hela baden riskerar att bli herravdelningar. Idag skriver Anna Starbrink (L), landstingsråd, och Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd, på Metros debattsida om stöket på våra badhus.

Hela artikeln återfinns nedan:

Vad som skulle bli ett trevligt besök med barnen och deras vänner på Eriksdalsbadet i Stockholm den 30 mars visade sig inte bli särskilt trevligt alls. I äventyrsbadet rådde närmast djungelns lag. En av oss som skriver under denna artikel, Anna, fick uppleva hur unga killar i praktiken tilläts bete sig hur som helst. När det spred sig till småbarnspoolen och det började kastas flytleksaker hade de snart också den delen av badet för sig själva. Några föräldrar försökte säga ifrån – men med klent resultat. Istället fick små barn och deras föräldrar, tjejer, lugnare tonårskillar eller äldre badgäster snällt flytta på sig. Av några tydliga regler eller vakter som kunde se till att de följdes sågs inte ett spår.

De som förespråkar könsseparering kunde ha varit nöjda. I praktiken var det redan uppnått på Eriksdalsbadet under besöket, då det var de unga killarnas villkor som styrde hela tillvaron (undantaget den stora motionsbassängen och den särskilda ”kvinnopoolen” som Eriksdalsbadet har tvingats att inrätta).

I ett badhus delar vi alla gemensamt på utrymmet. Det är en stor frihet – men en frihet som också kräver respekt för andras frihet och rättigheter. Det gäller på badhuset liksom på biblioteket eller andra offentliga lokaler och platser.

Tyvärr verkar naturliga principer om allmänt hänsynstagande och respekt för sina medmänniskor lysa med sin frånvaro bland en hel del besökare på Eriksdalsbadet.

Och inte heller verkar de prioriteras av den politiska ledningen. De åtgärder som hittills vidtagits – bland annat könssegregerade pooler och ökad kameraövervakning – verkar inte ha haft någon stor effekt på ordningsproblemen på badet. Dessutom är det som erbjuds i form av regler till personalen på Stockholms badhus extremt luddigt. Det som bjuds från ledningen är ”etiska riktlinjer” till personalen – riktlinjer som tyvärr inte alls svarar på hur personalen ska agera för att skapa trygghet. Istället nöjer man sig med ett diskussionsunderlag som problematiserar hur svårt det kan vara att ”göra avvägningar”.

Det är den typen av svårigheter att ta konkret ställning som gör att killar som kastar flytleksaker eller på andra sätt beter sig oacceptabelt lämnas ifred utan åtgärd. Liberalerna anser att det behövs mycket tydliga ordningsregler, fler badvakter som känner trygghet i vilka befogenheter de har och möjlighet att faktiskt kasta ut fridstörare. Majoriteten i Stadshuset tvekar. Det verkar svårt att sätta ner foten kring vad som gäller på ett badhus.

Motionssimmare, unga tjejer, små barn och lugna killar har rätt till precis samma utrymme i badhuset som de stökiga killarna. För att uppnå det behöver det bli naturligt att säga ifrån när någon inte sköter sig. Sker det inte snart blir de könsuppdelade poolerna kanske överflödiga – hela badet riskerar bli en herravdelning.

Anna Starbrink

Hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)

Lotta Edholm

Oppositionsborgarråd (L)

Åslund (L): Ge äldre med mycket hemtjänst rätt till äldreboende

 

Ann-Katrin_Åslund

 

För att fler äldre stockholmare som vill ska få flytta till ett äldreboende föreslår Liberalerna en förändring av riktlinjerna för biståndsbedömning. Huvudregeln i Stockholm idag är att den äldre ska bo kvar i sitt vanliga boende så långt det är möjligt. Liberalerna vill att en brytpunkt införs i riktlinjerna, vilket innebär att en äldres önskan om att flytta till ett äldreboende ska beviljas, om den äldre har så pass mycket hemtjänst att det inte vore dyrare att låta den äldre få komma till ett äldreboende.

 

Med detta system ska prövningen, liksom idag, ske utefter den äldres individuella behov. Men när en plats på äldreboende kostar mindre än summan av de hemtjänstinsatser som individen behöver, ska en ansökan om äldreboende beviljas, enligt förslaget. Liberalerna beräknar att denna brytpunkt för rätt till vård- och omsorgsboende i Stockholm skulle inträda vid cirka 4,5 hemtjänsttimmar per dag.

 

–       Självklart ska den äldre alltid kunna välja att bo kvar med hemtjänst om man så vill. Men att man alltid måste bo kvar med hemtjänst så långt det bara går, som vi ser i Stockholm idag, går ut över äldres självbestämmande och värdighet. Med vårt förslag kan vi få en mer generös biståndsbedömning utan att det kostar mera, och därmed kan vi stärka varje individs rätt att själv få bestämma över hur livet ska se ut när man blir äldre, säger Ann-Katrin Åslund (L), gruppledare i äldrenämnden.

Dagens riktlinjer leder till att många omsorgsbehövande äldre som vill flytta till ett anpassat äldreboende får avslag på sin ansökan och därmed tvingas bo kvar hemma – samtidigt som många platser på äldreboenden i staden står tomma och successivt läggs ned. Liberalerna säger nej till nedläggningar av servicehus och vård- och omsorgsboenden. I sitt budgetförslag föreslår Liberalerna att alla över 85 år som så vill ska få rätt till servicehus.

 

–       Istället för att lägga ner de äldreboenden som finns kvar måste vi rusta upp de som finns och bygga nya, så att stockholmarna kan vara trygga med att de kan få en trygg ålderdom där deras önskemål och livsval respekteras. Därför röstar vi nej till förslag om nedläggning av äldreboenden, säger Ann-Katrin Åslund (L), gruppledare i äldrenämnden.

 

 

 

 

Liberalerna säger nej till nedläggning av Vintertullens äldreboende

Majoriteten på Södermalm planerar för en hastig nedläggning av Vintertullens vård- och omsorgsboende. Beslutet väntas fattas på nästa sammanträde i Södermalms stadsdelsnämnd (17/3). Liberalerna anser att nedläggningen måste stoppas. Behovet av äldreboendeplatser är stort i Stockholms stad och då kan staden inte göra sig av med de platser som finns.

Risken för att fler äldre förvägras plats på äldreboende ökar med varje nedläggning av äldreboenden, anser Liberalerna.

–   De stora förlorarna på den rödgrönrosa politiken blir de äldre människor som isoleras i hemmen mot sin vilja. Äldres rätt till äldreboende måste tryggas, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

–   Att först renovera för dyra pengar och sedan plötsligt istället lägga ned är ett cyniskt slöseri. När uppemot 40 % av de äldre får avslag på sina ansökningar om att flytta till servicehus, är det extremt kortsiktigt att göra sig av med äldreboendeplatser i Stockholm, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Anne-Lie Elfvén (L), gruppledare för Liberalerna i Södermalms stadsdelsnämnd, kritiserar beslutet att lägga ned platserna.

–   De äldre på Södermalm har rätt till trygga och bra äldreboenden framöver, då kan vi inte göra oss av med de platser som trots allt finns, säger Anne-Lie Elfvén (L), gruppledare i Södermalms stadsdelsnämnd.

Ordentliga fördyringar för ifrågasatt Nobelbygge

Den 10 mars behandlar Stockholms stads exploateringsnämnd planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen. Liberalerna är emot planerna i sin nuvarande utformning. Nu står det också klart att bygget blir betydligt dyrare än tidigare planerat. Staden har också i förhandlingarna med Nobelstiftelsen erbjudit sig att betala en del kostnader som normalt tillfaller byggaren.
– Kostnaden för projektet har nästan fördubblats. Det som tidigare skulle vara en plus-minus-noll-affär ser nu ut att börja skena för Stockholms skattebetalare. Det här blir inte alls det öppna, publiktillvända vetenskapshus som stockholmarna kan dra nytta av. Det blir fel hus på platsen och nu blir det dessutom ett mycket dyrt hus, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.
– Tullhuset från 1876 föreslås rivas, tvärtemot de utfästelser som tidigare gällt om att bevara huset, och det är vi emot. Staden erbjuder sig också att betala kostnader förknippat med att få igenom byggplanerna, vilket är anmärkningsvärt. Stockholmare som vill bygga balkonger eller bygga nytt måste betala planavgift, det ska gälla också för Nobelstiftelsen, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.
Idag är fem av fullmäktiges nio partier emot förslaget.
– Det vore oansvarigt av Socialdemokraterna att köra igenom bygget med den växande opinion mot som finns, både bland stockholmarna och nu bland Stockholms partier. Vi ska vara varsamma om den historiskt oersättliga bebyggelsen i Stockholms hjärta. Stockholm behöver mötesplatser som firar vetenskap och forskning – men det är inte det hus som nu planeras, säger Abit Dundar (L), gruppledare i exploateringsnämnden.

Edholm (L): Regelförenkla för fler bostäder

Lotta_Edholm_Folkpartiet

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Regeringen måste regelförenkla för ökat byggande. Stockholms partier bör ställa sig bakom Boverkets krav på humanitärt undantagstillstånd i Plan- och bygglagen, vilket innebär att delar av PBL temporärt kan sättas ur spel för att korta ledtider för byggande. Det menar Liberalerna i ett förslag till Stockholms kommunstyrelse.

– Mot bakgrund av flyktingsituationen måste vi genomföra regelförenklingar. Om regeringen så väljer kan de genom att införa undantag snabbt förbättra möjligheterna för kommunerna att bygga mer och snabbare. Bostadskrisen hindrar Stockholms möjligheter att växa hållbart redan nu. Stockholms partier bör därför gemensamt uttala till regeringen att vi vill att man inför undantag i byggreglerna, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

I Stockholm, liksom i många andra kommuner, har bostadsbyggandet hämmats av det krångliga och tidsödande byggregelverk som finns i Sverige.

I dagens Plan- och bygglag finns dock möjligheter för regeringen att under en tidsbegränsad period undanta många av byggreglerna bland annat i händelse av naturkatastrofer. Den regeln tillkom efter stormen Gudrun år 2005.

Den extraordinära situationen med ett stort antal människor på flykt till Sverige, föranleder att det är hög tid att införa ett liknande undantag för att kunna bygga tillräckligt mycket för att klara mottagandet av nyanlända kommande år.

Bland de åtgärder som skulle kunna möjliggöras om undantagstillstånd infördes i PBL finns till exempel möjligheten att enklare inrymma bostäder i tomställda kontorslokaler, att uppföra bostäder på s.k. prickmark samt att bygga med högre tolerans för buller.

Liberalerna menar att regelförenklingar i byggandet behövs för att kunna klara det långsiktiga byggbehovet.

– Temporära undantag i reglerna är ett nödvändigt verktyg för att hantera flyktingsituationen, men blir också ett bra test för vilka regelförändringar som ger bäst effekt för att öka byggandet långsiktigt, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Funkisråden måste ges bättre förutsättningar

Liberalerna anser inte att råden för funktionshinderfrågor tillåts fungera som det är tänkt i Stockholm. I en del fall kommer synpunkterna inte politikerna till del i tid.

Vid flera tillfällen har råden lyft viktiga synpunkter i ärenden som sedan inte tas till vara och som kommer de förtroendevalda till del först efter att beslut har fattats. Ett exempel på detta är markanvisningspolicyn där funktionshinderrådets synpunkter presenterades för exploateringsnämnden den 10 december 2015 men där samma nämnd fattade beslut den 20:e augusti 2015.

Patrik Silverudd (L) ställer därför frågor om funktionshinderråden till Åsa Lindhagen (MP) i en interpellation. ”Den sammantagna bilden av rådens funktion i stadens styrning är att majoriteten inte är intresserade av rådets synpunkter. Om rådens synpunkter ska bli värdefulla måste de presenteras för nämnderna innan besluten och i övrigt tas till vara av förvaltningarna på det sätt som de var avsedda” , skriver Patrik Silverudd (L) i interpellationen.

Ett råd för funktionshinderfrågor finns under varje nämnd och bolag i Stockholm. De ska bland annat fungera rådgivande i funktionshinderfrågor för politikerna och ta initiativ till förbättringar för personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar.

Continue reading

Liberalerna föreslår projekt Blåljuskompisar

Liberalerna föreslår att Stockholms stad tar ansvar för att samordna och utveckla ett regelbundet förebyggande samarbete ”Blåljuskompisar”, mellan blåljusmyndigheter och skolor i Järva för att förhindra blåljusattacker.

– Vi föreslår ett särskilt projekt i Järva där ungdomar på glid till exempel får följa med och se hur brandförsvaret jobbar i praktiken. Detta kräver att socialtjänsten i stadsdelarna tar ett stort ansvar. Erfarenheter från Malmö pekar på att ett bra förebyggande arbete faktiskt ger resultat för tryggheten, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Behovet av bättre förebyggande arbete mot misstro mot blåljusmyndigheter i lokalsamhällena lyftes på föreningen Global Villages möte i Tensta (25/2) där boende, politiker och representanter för polisen, ambulansen och räddningstjänsten diskuterade otryggheten i stadsdelen efter den uppmärksammade attacken mot en ambulans nyligen. Sveriges Radio rapporterar från dialogmötet i Tensta här.

Förutom det stora behovet av bättre arbete mot ungdomar menar Lotta Edholm också att staten genom sina myndigheter måste investera i förorterna och se till att till exempel Arbetsförmedlingen har representation också i utsatta områden:
– Långsiktigt behöver både statliga myndigheter, polis och andra blåljusmyndigheter bli mer närvarande i de utsatta områdena varje dag, flykten från förorten måste stoppas, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.
Fakta om Liberalernas förslag Blåljuskompisar – projekt mot blåljusvandalisering:
– Unga i områden som har haft problem med attacker mot utryckningsfordon, bör på ett ordnat sätt möta ambulanspersonal och räddningstjänst i positiva sammanhang.
– Med projekt ”Blåljuskompisar” ska både ambulans och räddningstjänst samt polis på ett återkommande och intensifierat sätt träffa unga.
– Ungdomar på glid bör särskilt adresseras och få knyta relationer med blåljusmyndigheterna, t.ex. regelbundet få följa med och se hur de jobbar.
– Stockholms stad bör stå värd för samverkansprojektet som också behöver landstingets och polisens aktiva medverkan.