Nya spår med Sverigeförhandlingen

By | 8 februari, 2016

Idag presenteras Sverigeförhandlingens förslag på trafikinvesteringar i Stockholmsregionen. Liberalerna gläds över viktiga delar som Spårväg syd, nya tunnelbanor och Österleden.

Sara Svanström (L) och Malin Danielsson (L) kommenterar Sverigeförhandlingen med bl a Spårväg syd och tunnelbana.

Sara Svanström (L) och Malin Danielsson (L) kommenterar Sverigeförhandlingen med bl a Spårväg syd och tunnelbana.

– Liberalerna har länge lyft fram och förespråkat att tunnelbanans röda linje ska dras vidare till Täby samt att spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö ska genomföras. Det är därför väldigt glädjande att just dessa två satsningar är två av alternativen i förhandlingen, kommenterar Sara Svanström (L), vice ordförande i trafiknämnden.

För Liberalerna har det varit viktigt att vi satsar på projekt som ger sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor. Spårväg syd och tunnelbana till Täby gör just det. En eventuell förlängning av den upprustade Roslagsbanan från Östra station till Centralen i Stockholm är också intressant att diskutera.

– Spårväg syd är ett tydligt exempel på en strategisk satsning som kommer att skapa nya resvägar på tvären och öppna för både fler bostäder och jobb i södra delen av länet, som har färre arbetsplatser än den norra sidan. Ska Stockholmsregionen fortsätta att vara ett draglok för hela landet krävs det att även den södra sidan ges goda förutsättningar att attrahera företag och etablering av nya arbetsplatser. Investeringar i nya spår är just en sådan förutsättning, säger Malin Danielsson (L), samhällsbyggnadskommunalråd i Huddinge och ordförande i det liberala kommunalpolitiska rådet i länet.

Stockholmarna behöver snabbare och smidigare resor, samtidigt som vi blir allt fler. De investeringar som görs ska resultera i kortare restider, ett mer flexibelt och robust transportsystem med ökad miljönytta med bättre och smidigare tvärförbindelser. För att lyckas med detta krävs spårsatsningar på tvären, som spårväg syd, men framför allt krävs ytterligare satsningar på den redan idag kapacitetsstarka tunnelbanan. Den föreslagna nya linjen mellan Älvsjö och Fridhemsplan, samt en förlängning av röda linjen till såväl Täby som Lidingö är alla dragningar som bidrar till ett starkare och mer flexibelt kollektivtrafiknät, med fler strategiska bytespunkter och nya resvägar. Detta i sin tur skapar förutsättningar för många nya bostäder och arbetsplatser i länet, samtidigt som det ökar såväl kapaciteten som stärker attraktiviteten i kollektivtrafiken.

Frågan om Österleden är också aktuell, vilket också gläder Liberalerna.

Enligt en undersökning av Handelskammaren är en stor majoritet av stockholmarna positiva till att vi får denna investering på plats och därmed fullbordar ringleden runt staden. Vi sidan av Förbifarten är det länets kanske viktigaste och mest strategiska vägsatsning. En östlig förbindelse, mellan Norra länken i Värtan och Södra länken i Sickla, kopplar samman länet och gör att vi får en mer flytande trafik i hela systemet.

– Vi liberaler ser gärna att en östliga förbindelse även kan innehålla kollektivtrafik. Varför inte en förlängning av tvärbanan på sikt? säger Sara Svanström (L).

Stockholmdirekt, SVT, Järnvägsnyheter rapporterar.